Покана за конкурс за обществена поръчка с предмет „Доставка на учебни пособия, материали и консумативи за обучение на ученици с нарушено зрение“:

25 юли 2013

Публична покана ID 9018046 oт 25.07.2013 г. с предмет „Доставка на учебни пособия, материали и консумативи за обучение на ученици с нарушено зрение“ по проект ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Документите се подават в срок до 15.00 часа на 06.08.2013 г. (включително) в канцеларията на СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна, кв. „Аспарухово“, местност „Вилите“:

1. Публична покана
2. Спецификация – приложение 1
3. Документи – приложения 2,3,4,5,6
4. Проект на договор
5. Приложение 7 – стенни карти